closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26=en October 1689.

waernemen sal, sulx maer een hooft officier behalven den

Manhaften Cap:n Jan Iacobs. Heijsselberg binnen het

Casteel Nassauw resteert, waerop in vergaderinge gelet

wesende, is nodig geoordeelt om uijt een onser bequaemste

aende hand hebbende sergianten nog een p:l vendrig aen te

stellen, en daer toe verkoren den persoon van Ian kuston

soo medeis tot p.l vend:r

6

dienaar

verkoren den serg.t buston

als tijnde een bequaam, habiel, en vigelant persoon„

Het Casteel revengie tot p=lo aij door het overlijden van den

vendrig valertijn, benicke almede nu een geruijmen

tijd sonder hooft officier der militie geweest, en eenlijk

't comt.r revengie tot p

beset zynde gebleven met 2. sergianten, welke volgens

aij is na ’t overlijden van. ven

getuijgenisse van het subalternhooft den onderkoopman

„drig benisie sonder hooft

officier der militie

S.r Ioannes bluse, haer niet als te wel Comporteeren

geweest daerop in rade

insgelijx noodsakelijk een Constabel requirerende, is

bij de vergaderinge naar rijpe deliberatie, op dergisteren

gehouden, vast gestelt en besloten als Commandant

der militie onder ’t hoger gesag van gedagte subaltern

goetgevonden is den serg.t hooft derwaerts te senden den serg.t anthonij aeldorp,

aeldoop als command.r over de

militie onder ’t gesag van Jtem de Constabel van 't Casteel Hollanda op Conthoir

’t subaltern hooft, jtem

den Constabel van lontoir mede Naer p=lo aij te laten transporteren, aengesien d.o

derw: te laten transporte„

poste verre vande hand gelegen zijnde, bij eenig

„ten

schielijk voorval (dat god verhoede) somwijlen net

t daar men ter contrarie Lontoir.

soude konnen werden versien t

spoedig genoeg