closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26:' October 1689.

handel te drijven gevaren zij en aldaer op 10. September des

morgens ontrent 8. uren door hard weder tusschen de negorijen

waro en barhakit naer gissinge myl luijten de wal

getneuwelt is, hebbende haer de overgekomene opluijken

Bat

giek en ander houtwerk naer de vaste, land van Cerom

getragt te salveren, dog door het sterk afwateren der revieren

waren weder in zee, en op seker Eijlantje, dat zij seggen

indekaert niet bekent is, geraekt gevoert, en hijons gegist

wert te zijn het leenwerks Eiland off droogte, van waer

naer verloop van drij dagen en 2. nagten besig geweest

zijnde met een vlot van bamboesen en hout te maken, weder

op gods genade in zee zijn gesteken, en hebben alsoo naer

een etmael dobberens onder het pangaijen en Roeijen de

Negorij waro voorn. geluckelijk bekomen, sijnde in het

stranden ged=te schipper Cornelis Hoteas, en seker lijfeijgen

toebehorende den lonthoirs perkbesitter barent authoiis.

de haen vermist geraekt, die naer het gevoelen der Rapporteurs

in zee gebleven, en buijten alle apparentie verdroncken zijn.

op 10. Courant heeft den p.l fiscael Hendrik Caes naer

door den fiscael H:r Caes

is de huijsv. vanden burger Gissinge een uur inde na nagt binnen de woninge

Cansten Ians. met den moor

vanden burger karsten Ians. geattrappeert en by den

novenammen in haer ey

huijs opeenkoij slapende

anderen op een koij slapen de bevonden gem: borgers

geattrappeert en deselve in

hegtenis geb., waer over

en den moor

huijsvrouwe met name Christina

dat den regter tegen haer

beijde zal moeten procederen

en

koormammon, die beijde in hegtenis gebragt.

vaer