closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 26=en October 1689.

waertegens conform de wetten, staet geprocedeert te worden

sinde onder Correctie hoognodig dat hiergelijke schandelense

bedrijven, die god betert onder dese Jnwoonderen met

weijnig de overhand genomen heeft, tot afschrik van diergelijke

boosdoenders op het rigorenste werd gestraft; den uijtslag

van dit proces werd uw Ho: Ed: te zijner tijdt

gecommuniceert.

Tot opsigters en handhaving der omleggende Eylanders

en vremdelingen, dewelke nu dagelijx met hare kramerijen

sterk beginnen aentekomen, zijn gekoren en gestelt den oud

burger Luijtenand thobias Hardekop en den winckelier

tobias laps, ende omsoo veel doenlijk teweren, dat deselve

alhier niet over en blijven, en wanneer dog het moordon

vervallen, en welke sectarissen ten dienste vant gemene

best al over vele Jaren in dese provintie om hare Correspon

„dentie met de Cerammers, makassaren &.a seer schadelijk

geoordeelt zijn, hebbenw in Rade volgens den teneur van

de Jnstructie door den Ed. heer Commiss:s dirk de Haes

dese regeringe op sijn Ed. vertrek nagelaten den

fiscael Hendrik Caes gelast nauwokeurig agt te geven,

dat gem: Eijlanders met hare vaertuijgen waermede

gekomen zijnde, weder vertrecken, en om dit tebeter

te kunnen agtervolgen, sijn gedagte opsienders ook

geordonneert

9

tot patronen en opsigters

der aenkomende vreendelingen

zijn gekoren den oud burger

luijt. hardekop enden

winckelier laps

om zooveel teweren als

doenlijkzij, dat gene vremde

lingen hier verblijven, en

volgens jnstructie vande

Ed: heer dehaes is den

fiscael gelast hier op

agt te geven