closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 28:en April 1693.

d:o de fluijt kronenburg, net welkers ontlossinge neerstig

besig zijn, in hope van laest genoemde bodem nog tegens

medio maij weder geladen, en tot vertrek gereet te

sullen krijgen, en waerinne staet maken, met 't gene

aenfoelij dagelijx nog inkomt, afgescheept zullen

werden

425. â 450. sockels macis in soorte en

1 a 200. weegsels noten muscaten ruijm

uw Ho: Ed: g'eerde brieven en papieren net gedagte bodems

ontfangen, namentlijk die vanden 4. maert per ’t Iagje

den arent, en p.r de gidion een duplicata van 17.n februarij

benevens een appendix vanden 21. d.o, als mede met

kronenburg de originele van 17. Februarij vermelt

mitsgaders de bijlagen volgens register daertoe gehorende

alle gecontrgueert aen d’E: dirk de Haes raad Extrs: van

nederlants India, expres Commissaris der drie oosterse

provintien &a sijn bij ons Conform uw Ho: Ed: gedragt

licentie bij ’t opschrift genoteert int afwesen van zijn

Ed: geopent en gelesen, en wijders bevorens de papieren

Banda Concernerende hadden laten uijtschrijven, om alhier

ter Secretarije tot narigt te dienen origineel met het

gedagte arentje op 24.e daeraenvolgende, bebijden onse

aedvijsen