closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 28=en April 16790

advijsen naer amboina, aen gem: Ed: heer Commiss:s

voortgeschikt, of nu sijn Ed.e naer ’t bekomen derselve inkas

het waernemen der bandase directie den opperkoopman Willem

basting, protempo gedefereert, eenige veranderinge sal,

en wat genoegen gedagten basting in die bedieninge is

gevende, staet uw Ed: Ho: agtb: op sijn tijd van sijn Ed: te

vernemen, die wy ook alse ons sullen zyn toegekomen

prompt gedencken op tevolgen.

n generale mede sullenw voor ditmael enckelijk seggen,

dat alles hier om her, in dese provintie gode zij dank nog in

gerustigen en vredigen toestant blyft Continueren, en datw

p.r kronenburg met eerbiedigheijt op uEd: ho: agtb: hier

voren aengehaelde ontfange brieven en papieren, immers

voor soo verre banda betreft, ampele rescriptie doen,

en genoegen sullen tragten te geven

den vooraengehaelden burger Iacoe pieers, en

desselfs stuurman andries everts. genaamt, hebben

alhier ins Comp.s Cassa getelt, de somma van rd.s 1600.

omme bij haer in persoon tot batavia met uEd: EEd: agtb:

believen weder ontfangen te werden, en van welke zomme

wij haer op uEd: ho: agtb: behoorlijk wisselbrieven hebben

verleent

15