closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:' Maij 1690.

winckelier tot leden van die Collegie te assureren, Item

de s=rs heijselberg en Cas

tot de agterlandse visite

dat den Cap.n Ian Heijsselberg en p.l fiscael Hendrik

gecommitteert Item

Caes, de visite akerwegen op de naest gelegen buijten

Comtoiren onder behoorlijke Jnstructie sij aanbevolen

’t Casteel revengie van

middelerwylen lieten ook p.r de Chialoep de piesancq,

alles versorgt

het Casteel revengie, vande noodwendige behoeften.

versorgen, en waermede nog besig zynde, retourneerden

bo

get

op laestgenoemden datumj onsen afgesonden,^ akahan

bekomene miss: vande

heer Commissaris uijt

Rogiers. van amboina, ons toebrengende den missive

amboina

vande Ed: Her Commiss.s dirk de Haes en raat

aldaer gedagtekent den 7. dier maend, waer bij sijn

Ed: in riscriptie van de onse tot antwoord diende, dat

sijn Ed: sig met de aenstellinge van den oppercoopman

de aenstellinge vande E.

willem basting, tot het waernemen der algemene

basting geapprobeert

saken, niet alleen uijtkragte van sijn Ed: Commissariale

magt, maer ook uijt qualificatie uwer Ho: Ed:

ordre, in dato 14.n November 1657. int generael

op de respective heeren gouverneurs der drie=

oosterse provintien, gedecerneert volkomen Confir„

met last dat eenieden

„meerde gelastende wijders aen alle des E: Comp:

hem daervoor soude

respecteren

dienaren