closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

Van Banda den 17=en Maij 1690.

dienaren, burgeren, en verdere onderdanen onder het

bandase gebiet bescheijden, gemelte E: willem basting

als inder tijd gesaghebber te erkennen, mitsgaders te

eren ente respecteren, soo mede hem met alle trouwe

twelk den volke publ:

voorgelesen is

raad en daet, te adsisteren, gelijk dan ook zoodanig op

eerstvolgende sondag om de minste Commotie te

maken, soo als de militie in't geweir stont om de

gewoneparade te doen, en na dat de burgerij met

volle geweir mede was binnen gekomen, bij extract

der gedagte missive den volke soodanig voorgestelt

en vande principaelste daermede veel gelux gewenscht

is, insgelijx nomineerde sijn Ed: ten selven dage

aenstellinge van den E

stul tot p.l secunde

den Coopman en subaltern hooft tot Lonthoir, mons.n

blijvende egter

—

Cornelis stul, als p.l secunde van dit gouvernement,

overmindert nogtans dat de generale verantwoordinge,

en bestieringe van s'Comp.e rele effecten, onder den

egter d’administiratie

E: Willem basting tot nadere ordre verblijven souden

onder gem: Ebastinq

gelijk dan ook tot nog werd opgevolgt, hier en boven

notiticeerden ons sijn Ed.e dat de voorheen gelopene

gerugten van oorloge, tusschen onsen staet ende

de volgende oorlogste

gerugten met vrankryh

Coningen van vrankrijk en Engeland in September

geconfirmeert

Eengsteeden