closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:n Maij 1690.

Jongstleden per het vaert: van den burger kennis Claes.

boet, in banda aengebragt, door den Christen Chinees

Iacob abrahams. de dato 19.en October van Batavia

tot amboina gearriveert, hoewel maer mondeling

uijt nevensstaende relaes vrij was op geheldert, die hadden weten te verhalen,

dat de twee Comp.s genome schepen, door 12. France

oorlogs d=os na datse 4. â 5. dagen van Cabo de boa

Eperanca uijt ’t vaderland komende naer

batavia waren afgeseijlt, geabordeert en gewerdiglijk

vermeestert sonder zijn Item dat het galjoot van

barent fockens, naer het ontfangen van 6. a 7. kanen

kogels die hoofvogels ontseijlt, en bij hem acob abrahams.

aenwesen nog tot batavia was aengekomen, als mede

dat Cap.n Ionker de EComp: afgevallen en desselfs

malcontenten den sousouh:, souropattij en den afgesetten

onder Coning van Bantam, toegevallen as, dog dat

hij Ionker door ’t beleijt vanden E: Heer Commandeur

Joan abbert sloot met een silver kogel listiglijk was doot

geschoten, met nog veel andere waerschijnelijke berigten

meer, te dier materie denende, sulx men aende

waerheijt van den francen oorlog niet langer behoefde