closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tot een Iaer provisie

invoorraet is

consideratie overbelgiki

'tselve van provisie

voorsien, sten

van drinkwater

vande prinisten &a een

Comp.e teformeren

rakende de Mahumetr

nen en heijdenen alsmede

Van Banda den 17:' Maij 1690.

gecontinueert, tot datmen een Iaer van die provisie

in voorraet heeft; insgelijx gelet zijnde dat het Casteel

belgica, tot nog en nimmer voor dato met eenige d

minste provisie ware versorgt, 'twelk nogtans

voor de inportantste, en principaelste poste van gants

Banda, moet gehouden werden, wierd ten hoogsten

nodig geoordeelt, met zoo veel rijs als de bekrompenth.t

te der pakhuijsen soude willen toelaten, en met 20. vaten

vlees en Spek, zijnde een twee derde van onsen voorraet

als gesegt soo dra doenlijk te provianderen en wijders niet

soo veel water leggers te besorgen, als bij der hand te

krijgen souden zijn; en om inder tijd soo veel doenlijk

gedresseert volk te hebben, agte men mede, niet ongeraden

omme van de pennisten, Chirurgijns; krankbesoekers

en diergelijken dienaren een Comp.e te formeren, mitsgaders

deselve door een drilmeester, 2. mael des weeks te laten

excereeren, wijders in deselve bij een komste gele zijnde

op de mahometanen en heijdenen, die alhier tot Keira

vrij steek wierden bevonden, en bij sonderlijk in dese

dangereuse tijden gants niet mogte werden toevertrouwt,

behalven