closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

Van Banda den 17:n Maij 1690.

behalven datoe alomme door de gehele negorij verdeelt, en voor consideratie oper deselve

het grootste gedeelte ontrent de principaelste haverin, en opgang

van begicas Engte, af en aen het sonnegaet, woonagtig

waren, sulx die poste ten eersten sonder verlet, souden kunnen

meester zijn, wierde tot tecuriteijt en andere prequairte

redenen meer, nodig geoordeelt voors: mahometanen

en heijdenen die onder deselve woonden, buijten en aen’t

deselve op een aparte

oosteijnde der negorij een aparte plaetse bij den anderen

plaets te doen de logieren

te trecken, en haer binnen den gepresigeerden tijd van /m:

te doen delogieren, haer Correste getal is bij opneminge bevonden

te bestaen, in 38. huijsgesinnen uijtmakende.

derselve getal en sexe

jtem

C0. mans

59. vrouwen

43. kinders en

133. soo mans als vrouwe slaven, behalven nog 63. tenmbers

dat der heijdenen

of heijdenen als

31. mans

25. vrouwen en

9. kinderen, nevens 5. slaven die buijten twijffel

almede tot de eerste secte in stee van tot het Cristendom

alletemmbers en buijten

eilanders hier woonet

tig weder naer haer

souden werden gedebancheert, des verstaen wierd alle

land te zenden

deselve en widers alle Temmbers, arondsen, Couweresen,