closeTerug naar inventaris

Transcriptie

34

Van Bantam den 17=n Maij 1690.

onse hier voren aengehaelde gecommitteerdens na gedane

visite, sijn bevonden, en wat 'er nodig vereijst, sullen wij ons

om desen niet te lang uijt te recken, met eerbiedigheijt

gedragen, aen’t rapport bij deselve in dato 15.e November

rapport wegens de

agterlandse visite

in Rade overgelevert en bij d.o resolutie g’insereert, en

eenelijk daervan in’t korte seggen, datwe de gebreken en

de benodigtheden soo

benodigtheden allerwegen na des tijds gelegentheijt en voor

veel doenlijk voldaan

soo veel missen konden, hebben besorgt en gesufpleert, ook is

aende Constabels der Castelen Nassouw en belgica, gelast

na de nu in wwesen sijnde handgranaten en vuurpotten

ordre aande Constabels

der Castelen gegeven

neffens alle andere oorlogs meterialen mede kauwkeurig

te visiteren, deselve te verbveren proberen en het gebrek te

verbeteren, binnen Nassauw ten minsten van 100.

Handgranaten, en even zoo veel vuurpotten, Item tot belgica,

gelijke 300. p.s van ieder zoorte beneffens 9. schoten

voor ieder Canon gevult en in gereetheijt te houden,

oede

alsmede een gedeelte schootlantarens, druijven en wat

verders tot het Canon vereijst, te prepareren, ook lieteuw

ten eersten alle de principaelste Equipagie goederen de Equipagie goederen

binnen't casteel

als pik, teer, harpuijs, spijkers seijldoek &.a binnen

geborgen

’t Casteel Nassauw en in het vlees en spek pakhuijs,

dat