closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:'n Maij 1690.

dat ledig stond brengen, des dat de handen allerwegen vol hadden

en quam ’t seer wel tot het afhalen der materialen vande

Eijlanden dat onse chialoepen die op 12. october tot het

provianderen onser posthouderen der Z: O: en Z: E:

Eijlanden waren afgevaren op 16. en 19. November retourneerden

retouren van onse afgeson

dene Chaloepen naer de

wat en hoedanig sij het op de afgelegene Eijlanden hebben

enZ. w: Eijlanden

bevonden, staet hierna onder te verhandelen van die materie

te volgen, kort hier op of om beter te zeggen, op 23.en verschenen

arrivement vanonst

burger Eholoepen

alhier van Costij, onder uw HoEd: passe over Iavas

Iacob lodewijde

oostkust, met zijn Chialoep, onsen borger Iacob Lodewijkh=:

dewelke amboins inham werwaerts sijn reijse lag,

misgedreven zijnde dese rhede hadde moeten kiesen;

„ons toebrengende sodanig een pacquet met papieren, als

met een pacquet brieven

aen den Ed: heere Commiss:

uw Ho: Ed: p.r denselven aen de Ed: Heer Commiss.s

de haes, en raad in amboina, hadde afgeveerdigt, ende

alsoo wij in groot verlangen daten om de ware

geschapentheijt der lopende gerugten van sware oorlogen

dat om nevenstaende

redenen

in’t patria te mogen weten, als mede om dat op den dorso

van't voors. pacquet genoteert stont, dat den raad in

amboina bij absentie van sijn Ed.e 'tselve aanstonts

in’'t welnemen hier

geopent is, en

soude hebben te openen; soo hebben wij ook de vrymoedigh:t

genomen