closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

Van Banda den 17:' Maij 1690.

genomen lecture daer van te nemen, en waerbij ons ten

vollen gebleken is, de aenstaende sekerheijt van oorloge

daeruijt de sekerheijt

tusschen onsen staet ende krone crankrijk, welken

van: de framwen oortog

Jen

Coning schoon den oorlog nog niet hadden gedeclareert,

egter niet naliet alle hostile actien te plegen met het

opbrengen en nemen onser koopvaerey schepen &=a Iun

dat derselver oorlogsschepen ook 2. Comp.s bodems te weten

de fluijt de krijgsman en de Hoeker het haentje, na

Indien afgesteken, in het Canael vermeestert hadden, insgelyx

dat onsen staet om prequante redenen te rade waren geworden

sijn koninkl: hoogh.t den here prince van Crangie net

een aensienl:k magt tot Engeland over te zenden, god de Eere nevenstaende noveltes

verstaen

wild dat desleijn tot het gemene welwesen der Christenheyt

dat god gelieve te regenen

genadelijk segenen, en met een gewenscht uijt eijnde bekromen,

hem vooraff danckende voor het secuur geleij en behouden

overbrengen, der retourschepen die in’t laest vant Jaer 16817.

door uw Ho: Ed: na het lieve vaderland waren afgesteken,

Eeugel= tijding over ’t

en of wel schoot dese hengl: tijdinge aende eene zijde

behouden varen der

retourschepen

veranderinge ten besten scheente willen bijbrengen, soo

nogtans was aende anderen zide de bekommeringe

dat wel eenige verande

ringe scheente

niet weggenomen, van allenthalven wel op hoede te

willen bij brengen

zen