closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda den 17:' Maij. 1690.

uijt de Negorij moetemoerij

anachoda - - - lakoe, en

Senobel

d:o

uijt de negorij killewaroe

met nevensarende

hoofden

anachoda mataweroe en

uijt de negorij killiloewoe

anachoda goela

dog heeftmen van derselver wederkomste nog geentijding

drie papoese roof corcorren

insgelijx warender tot rarakit drij papoese root korkorren

waren tot rakit geweest

aengeweest, die aldaer 10. a 12. slaven aende Jngesetenen,

hadden verhandelt, dog waer die roofvogels deselve van daen

sonder te weten waer

gehaelt, jtem wat hoofden op de Correcorren geweest, en

thuijshoorden

waer deselve te huijshoorden, veelmin werwaerts vertrocken

waren, wist den rapporteur niet te zeggen vide desserfs monde

ling relaes in’t bandase dagregister onder dato 28: Maert

geinsereert; het schijnt ons toe gelijk voor vele Iaren al is

de keffingers hebben de

vastgestelt dat de keffingers de vaert en den handel van

vaart op nova guinea in

Nova guinea, tot merckelij schade der bandase burgerij

geheel in hebben, en aldaer na behagen den baestpelen, ook en spelen den baer

„t

behoeftmen niet twijffelen of sij senden nog Iaerlijx Hare sulx ongewijffelt met

specerijen

vaertuijgen met specerijen diese onse geringe Eragtens, soo

sij deselve ontrent haren negorijen selfs niet hebben zonder

veel