closeTerug naar inventaris

Transcriptie

68

Van Banda den 17=' Maij 1690.

eersten, agter des EComp. thuijn oostwaert op, plaets

aengewesen, om haer ter woon te transporteren, alwaer wij

een plaetse om tewonen

voor deselve op ’s Comp.s grond hebben doen afsteken 40 erfjes

aengewesen en afgesteken

erfjes met een straet

met een straet in't midden lang 60. en breet 20. roeden

int midden

werwaerts vervolgens verhuijst, en Iegenwoordig

daer jegenwoordig

woonagtig zijn, die macassaren en bougis die daer onder

wonch

loppen, en sedert dien Iare 1684. tegens uw Ho: Ed: bevel,

hervat by derselver hoog g’eerde missive van 20. Inuarij

de macassaren &.a daer

onder geslopen hadden

buijten kennisse der regeringe ingekropen zijn, hadden wn

garen weder naer hun

land gesonden maer

mede gaeren gesift, en bij occagie na hun Land gesonden

dog de Ed: Heer Commiss:s de Haes, heeft sulx niet kunnen heeft de Edlher Commis

saris niet kunnen

goetvinden, om redenen bij sijn Ed. missive de dato 12: ab

goetvinden

anno passado aen ons ges: hervat, sulx deselve alsmede

soo dat zyn blyven

continueren

om dat wij daerin geen merckelijke swarigheijt konden

voorsien, sijn blijven Continueren. tot Lonthoir en Celam,

die van houthoir en selam

wonen die tectarissen, almede onder de Christenen verdeelt,

soude mede wel of

neia bij de rest zijn

wij souden deselve ook wel bij de rest op Neira hebben

getrocken

getrocken, maer alsoo de meeste part perkbesittertjes zij

maer kan on redenen

niet wese

is sulx niet gevoeglijk konnen werden gepractiseert, haer

getal bestaet in, als:

34. Huijs gezinnen

31. mans.

31.