closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banden den 31:' Maij A:o 1738.

knitke van beek, en simonsz: het„

kort daar na met de dood hebben

moeten bekopen buijten en behol„

„ven de gemeene welke mede ten ge„

talle van 22. stux soo verleden als

gequest geraakt en d’eerste daar ter

Summier der aenge

plaatse begraven mitsgavers de

komene ien

manschappen

laeste soo veel hulpe toegebragt zijn

als t aldaer mogelik en doenlyk

geweest is.

Voorts hadden gem: gecommitt:s in

rd:s 21½ een lywalm

desen Jammerlyken toesland aen den

met het randsoen von

rijst zouten peper

Chirurgijn tot lap en plaesterdoek mits„

door ’t water verslo„

den

gaders het inkopen van arak tot het

maken van lavement verstrekt rd:s 21 7/8

aen Lijwaten en door behulp van

den sergeant Hend„k van Leeuwen„

en 137 /9 rd:s aan Lycu„

ten met het rondsoen

„berg en de Jnlanders alle de devoiren

van rist sout en

peper door t water

aangewent tot het salveren van

verslonden

sComp:s goederen waer van rd:s 137 7/8

aen lywaten buijten het geene dat

tot nog en bewust is weg geraakt

zijn ongerekent 6720 lb rijst 420: lb:

zout en 42 lb peper aengem: gecom

„mitt: tot randsoen voor de Vosthou„

„ders mede gegeven dat door het

water verslonden was versoekende

de gesamentlijke Posthouderen om

soo dra mogelijk randsoen van rijst

Zout