closeTerug naar inventaris

Transcriptie

67

Van Banda Den 31:' Maij A:o 175.

1304. kannen Clappux oly ende onverwag„

te en van kerten beklagelyke tydinge

Tataal ongeluk

dat Comp:s Chialoup de bierkan den

Eenige door t sprin

„gen van de Bier„

april des avonds ter rheede arouw ka„

kan overgekomen

„mende na dat zij evenbevorens med

’sComp:s papeeren aan de wal gegaen

mitsgaders de stuurlieden van de meer

gemelde pattsallangs kisser en Jntree„

Pieter kritke en Claes Jansz: roos

met die van d’ aldaar verdreven leg„

„gende en in amboina thuijs gorende

pattjallang de Zeeworm Cornelis Pie„

tersz: van Beek om te verwelleko„

men aanboord gekomen waren aen„

stucken gesprongen en gesonken was

zonder dat Jmand daar van eenige

de minste reden waar door dit onge„

luk veroorsaakt is heeft konnen

geven gelyk uw hoog Edelens des

gelievende uijt de declaratie die onder

een declaratie van

dat ongelaal

de bijlagen overgaat en gemelte on

legd hier nevens

derstuurman Claas Jansz. roos ne„

vens eenige matrosen ten overstaen

van twee leden uijt den raad van

Justitie gegeven hebben zal komen

te blijken zynde gemelte drie

stuurlieden benevens die van de ge

sprongen Chialoup Jetse fijmonsz.

sodanig gequest geworden, dat

krekke