closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25

103

Van Banda Den 31:' Maij A:o 1733

tewesen ’t selve door geen andere

redenen waardoor

sula veroorsaakt

reden ontstaan is dan eenelijk gedag„

is.

te twee Cassen bij den ontvang met ge„

opend zijn ter oorsake nooijt eenige dif„

ferenten in de aanrekening van Papier

ontdekt en gemelte schrijftuijg beter in

de Cassen dan op een Plank in het

kleden pakhuys geproserveerd is dewyl

men ondervonden heefd de kackerlacken

die uijt de rijst pakhuijssen daar de kle„

den zolder boven is, op komen ’t selve

wanneer uijt de Cassen genomen, en op de

planke gelegd evere beschadigt dog

wy zullen in geen gebreke blijve alle

aankomende Cassen en nakominge van

uw Hoog Edelens veel o Eerde ordre

bij den ontfang /: gelik desen Jare

geschied is:/ te openen

buijten den p:l adsistend Harman

benoeming der

Hendrik freuling den onderstuur

verlosts dienaren

„man Joris Marschalk, en den boes

der scheepstimmerlieden andries glas

de haren verbonden tijd uijt gediend heb„

ben, werden thans geen dienaren verlost

dan ver onbequame militairen die al

hier niet wel te Cureren en volgens uw

„hoog Edelens veel g’Eerde ordre met

bequame