closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31. Mayj 1738.

gecommitt:s waargenomen weerd, waar over

gemedeleerd en in aanmerking genomen

wesende dat den guariisoenboekhonder

Philippus Stephanus Bennet het ampt

van fiscaal door indissositie van Johan„

nes Bloemendael bij sijn presenten dienst

waarneemt, en onder ult„o Junij de soldij

boeken moeten gesloten mitsgaders den on„

der koopm: brands uijt de kleee winkel

niet kan gemist werden snois met een

parige stemmen verstaen tot 't waarne

„men van gedagte Comptoir als gecommitt:s

tenomineeren den p„l secretaris deser ver„

gadering Pieter van Benning en den

negotie overdrager Dirk Bosch, ook

is op de bekentmaking van den gesag„

„hebber dat er een bequam persoon tot

substituit fiscaal ten eilande ay instede

van den over de gepleegde moord aen

den krankbesoeken ten gemelte Eilande

in hegtens sittende subslituit fisiaal

Johannes Justinus de Kester diende

aangesteld te werden, goed gevonden daer

toe teverkiesen den aesistent Hendrik

schrijver dewelke een ugteren en bequoem

persoon is.

voorts is omn het ondersteld hoofd ten

Eijlande aij Nicolaas Bormeester en

Zerg:t