closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1733.

toeschikkinge wij uEE: agtb: onsen vrunde

lijken dankbetuijgen en verpligting daer

en tegen dese laten versellen van de af„

„schriften onser onderdanige letteren die

wij de datio 17:' aug„o en gisteren aen wel

gem: haar hoog Edelens per het schip

Padmos en burger Chialoupen hebben ge„

depecheert nevens nog een Copia brief op

den 30.' van voorm. maere Junij per den

Euro pees burger Michiel De vreede van

hier aen uEE: agtb: nevens de door uEE:

agtb: gepelitioneerde 100. lb noten muschaten

afgesonden werdende de versogte soequel

foelij uEd: agtb: met brender deses toege„

schikt kostende volgens inleggend Cognois

cement ƒ. 86.2.8. waar voor bij uEE agtb:

wij vrundelik versoeken ’t Comptoir gene„

raal bij uEd: agtb: handel boeken tewillen

Crediteeren

Hier mede sullen wy dese voor tegenwoor„

dig besluijten en na uEE: agtb: benevens

'sComp:s belangen in de alleen veijlige hoede

godes bevalen mitsgaders, vrund-en nabu

riglijk gegroot hebbende verblijven /:onder

stond:/ E: E: Erntfeste agtb: manhafte,

wijse voorsienige seer Discreten heer

en vrunden uE E: agtb: volvaardigen

vaund en dienaren /: was geteekend:/

N„s Nicolai