closeTerug naar inventaris

Transcriptie

233

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

der verleedene maand 7ber: ontfangen

en daar uijt gesien dat ul: het zout

ende slijpsteen wel ontfangen en den

stuurman van de pantchiall: D' Kraaij

volgens overgesonde verklaring op

syne aengebragte 4. lasten rijst 4. maten

te kort gekomen was het welke

p„rC=to schaars rekende en vrij val is

ik zal het selve in politicque raede

voordragen en terwijl ul. deversogte

8. stux bijsen bereeds toegesonden heb„

ben soo zal deze verder dienen dat

tot uE: overkomt het boven gem:

kieltje met 1000. p:s addapper 6. p:s

water reeten en twee boeken papier

zullende de ballast mantjes soo dra

gemaakt zijn uE: toegesonden wer„

den onderwijlen salck brenger deser

ten spoedigsten met en lading kalk

dan wel bij onmogelikheijt met brand„

hout terug verwagten als mede uE:

bekeme making hoe herre dewerklie„

den zijn gevordert dat al by uE.

laasten hadden moeten geschieden

en dierhalven een blijkt is dat uE:

wijnig oplettent het gebruijkt waer

mede beyee /:onderstond/ V G: Srune

Nicolat

/:was getekent:/

/: ter zijde