closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bana onder dato 31:' Maij 1733.

simon Hendrike en om 'sComp:s schee

pen binnen gaets te lootsen des onder

stuurman pores maarschalk die by

aankomst van een bodem met het een afonder

vaartuijg aanboort sal moeten gebragt werden

ook hebbe ik de quitantie roll der gedare

verstrecking op reecq: van zoldijn ontfangen

en wverd uE. gantsch vrundelijk bedankt voor

derselver soluatie met den aanvang van dit

nieuw Jaar waar in ik wensche god de

heere uE: sal gelieven te verleenen alle

gedesidereerde ziels en lichaems zegenin„

gen onder het genot van een Compleete

gesontheijt en desen hier mede afbrekende

verblyve nagenegen groote /.onderstond:/

VE: vrune ten dienste /:was getekend./

N=s Nicolai /:ter zijde:/ Banda

nassauw en 7.' Jannuarij A:o 1733.

Josingaen

Aan, Jan Hendrik Reggers

Rerg=t Commandant aldaar

Manhafte Vroome

Jn nakominge van het gecommuniceerde

bij mijne laasten van den 23: xber: des

verleden Jaars laat ik uE: toekomen

de