closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: May 1735.

toegebragt zijn 110. d„o. .

met deversogte afschrijvinge van

356. lb rijst bij den aanbreng van 5. lasten

ten uwen Comptoir verspeld dat p=rC=to

s„r rekende is sal uE: tot de dispositie

van den politicquen raad mitsgaders den

vaandrig Jan Barentsz: keun, met

zijn verschansing dienen tewagten tot de

inloco zijde gereconvalisceerd sullen we„

„sen ook kan uE: dan wel Commassarissen

de boedels van de overledene percq=r sal,

vadoor en Davidsz: aen de n loco

sijnde Erfgenaemen onderbehoorlyke borg„

brieven afgeven wanneerse als dan ge„

houden sullen zijn om d’ andere Erv gen:

inder tijd rekening te moeten doen, en wan„

neer sij ondermalkandere niet willen

eens werden soo staat den weg haar iu„

mero open om tot dies verkoop ter be„

hoorlyke plaats versoek te komen doen,

dog de gerepareerde 21. p:s musquetten

sal ik uE: met het eerste vaartuijg toe„

senden komende thans tot uE: over den

onderstuurman Jetse Simonsz: die oe

het eerste uijt dewest komende schip

met een vaartuijg sal moeten gebragt

en den tot Costij zijnde d:o joris Maar„

schalk in reserve tot een tweeden bodem

aen