closeTerug naar inventaris

Transcriptie

269

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

aengehouden werden. sonder anders dat

ik blijve /:onderstond:/ VE: vrund ten

dienste /:was getekend:/ N=s Nicolai

/ter zijde:/ Banda nassauw den 21:'

Januarij 1738.

Lonthoir

Aan D E: Marten Leliveld

Coopman en ondersteld hoofd

aldaar.

Eersame vrome, Discrete.

tot andwoord op uE: brievjes de datis 4:'

14:' en 28:' deser dient dat mij uijt deselve ge„

„bleeken is uE: op mijn ordre de ontfangene

stukkende noten mussihaten na luijd van de

ontvangene verklaringe ten overstaan van

expresse gecommitt:s het vuur op g’offert

als mede dat de percq=ts soo ter uwer E:

Comptoire als ter residentie ourien en drie

heeren 35. socquels gesonteerde foelij oude

EComp: geleverd hadde mitsgaders het over„

senden van den tot Costij incurabel Corpo„

raal Jan Heermans en Zoldaat Jan

Christoffel Kromijser welke persoonen

ter geresing in't Hospitaal geplaats

mitsgaders het aanstelling van den zold:t

Pieter kenning tot p„l Conporaal die

dien