closeTerug naar inventaris

Transcriptie

=

Sura„

ofd der

9

ri„

ing

aan

win„

ijks

3

in een goede quantiteijt van daar ver„

wagt word, en tot welkers spoedigen ver„

zending naar de Hoofdplaats alhier be„

Ten gereedheid ma„

ken van vaartuij„

reeds verscheijde vaartuijgen in gereedheid

en voor dn hoofd„

plaats.

leggen; dus wij Bertelijk wenschen dat hier

inne door de Zeerovers, gelijk gepasseerde

RResidenten uijten

gen omtrentoe

Zeevovens.

Iaar, weederom geene Binderpaalen zul

„len werden toegebragt.

Echter durven wij ons hier meede niet

ten vollen flatteeren, aangezien alhier

apport door een van

sac garrixeert

vaartuijg dat der

door een van Siac g'arriveert vaartuijg

zee schuijmer Zai„

lie met 80 vaar„

uijgen aldaar

de positive tijding is aangebragt, dat

klaarligt.

den besaamde zeeschuijmer Zait

Atie, aldaar met taggentig vaar„

„tuijgen zoude leggen, en wel met

en straat bancawisse intentie om straat barcate

tragt te ontrus

ten

komen ontreesten, in welk onaangenaam

geval de tten verzending Hooglijks zoude

6

'twelk wijden koning worden vertraagt, dus wijfdres voorkoo„

hebben voorgehouwr

in fzogt zijn vloot

in zes tezenden, ming den koning nogmaals ernstig hebben

Voorgehouden

O