closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eren

ineers

doem

nader uijthoofde

n desselfs swaare

kkagie toegestaan

zomeede aan den

Captain luijtenaant

de visser

7

stellen, vermits hij, als een passoud Circa„

vier maanden, van Malacca naar bon„

„galen hebbende poelo Pienang hebbende

aangedaan, wij ons derhalven niet kun

„nen begrypen, hoe hij in t midden der

Westmouson, eenige g’fondeerde reeden

kan aantoonen, om zijn verval, van

daar alhier goed termaeken, maar Malacca

weder had kunnen krijgen: Dan dewijl

wij, als in 't zeeweesen onbedreeven, hier

over niet kunnen oordeelen, hebben wijhem

g'ordonneertom zijn Reijs direct naar Ba„

tavia te vervorderen.

Egter hebben wij ons seedert verpligt

gevonden, om hem uijt hoofde van Swaere

Rekkagie, te moeten permitteeren, zijn

vaartuijg alhier een weijnig te Repa„

„reeren, als wanneer wij hem zijn Cours naar

de Hoafdplaats zullen laten vervorderen;

elijk wij meede den Captain luitenan de wisser, roe

rende de bark van den vrijburger de win, gedesti„

neert met Rijst van Java naar Malacca uijt

Hoofde

3

9