closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Januarij Ao 1787

Sondag den 21. Verrigte den goets dingt

Magedag„ 22 niets gepasseert

Dingsdag 23 den Sebandhaar der Maleijers den eer„

sten resident één visiten geevende

Woensdag 24 niets voorgevallen

Donderdag 25 _:o

Pr

Vrijdag 26 _„o 5

Zatir dagt 27 wierd 't kruijt gekeerd.

Sondag 28 den godts dienst gevierd

Maandag 29 niets aanteekens waardigts voorgevallen

dings dae„ 30 de pantjalling d Baars vand helling ge„

„haald en toegetuijgd

Woensdag 3 V. O Galwet d. Phoenix en dpantj: d Baars, 9

„rand soeneert tot ult:o april aanstaande

Februarij A:o 1787

Donderdag den v kostgelden Landsoen aan d besetting van

dit Comptoir afgelang

kwam den khingebewang saija den Eersten

Vrijdag a2

resident een visieten geeven daagde een

Expresse van d pantalling riouw. Herwaards, en wier

Weeder gedepecheert verscheen khing, ebe

Zaturdag 3

Wangsaija met den Juragan abdullabir

nene Logie rapporteerde dat ind Malaxsche

Particuliere Bark onder opzigt, van gem:

Iuragan, 1000,— picots thin voor d E Comp: wal

ren afgescheept, verzogt ten dien Eijnde de

nodige deleijde Brief voor dezelve, welke

na gadts dienst verrigt te hebben klaar ge„

4

Sondag

„maakt en afgelange wierden, waar meeden

L. dagverhaal van A:o 1706 de Generaele lijst

en korte Sterkte der Dienaeren met de

zamentrekking van Ammunitie Effecter

verzonden zijn, ook dreeft de Galivet

Phaenix aff na beneeden

Melitaire wapenschouwing gedaan, waar

Maandagh 5

bij alles in goeden toestand bevonden, wiend ook

Ver kreijgs articulen hun voorgeleesen.

2i

9

D.

Vos

2

2

Ma

ding

Woer

Dono

Vrije

Jal

Son.

Ma

dings

Woens

Dondt

Vrije

Van

Son

Mai