closeTerug naar inventaris

Transcriptie

K

eland

125

505

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deese

ten deezen Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beze

de ringot de qualiteiten en 't Jaarbanger af 19„

lute aanstelling t olde ampten die zijthans bekleeden

ter zoonen in 't geheelt weeten.

1 DE Heer Pieter Walberck 1:r Cuilenburg

twanals onderkoopmen 1704 koopman en Eerste

Resident

1 Hendrik van van Schuler uijtregt

1721 Mattroos A:o 1784 op denkoopman Jr

tweede Rekident

CD:

Jndra aangeland

m Hoog Edel verhoogd

5 :

Aan zijn Edelheid

5

Den Hoog Edelen Groot

0

_„o

en

—: 5: _:

Agtbaeren Heer

„der aangeland.

en Hoog Ed= verhoogd

—:

M:r Willem Emold Alting

8

_

Gouverneur Generaal

e

beneevens

Jrhaogt

Gechaot

De welEdele Heeren Raden

Everhoogs

—:

van Neederlands India,

ondra van geland

w HoogEdelh verhoogd

dra aangeland

Hoog Edel Groot Agtbaar Heer

uun Hoog Edelhverhoogd

ondia aangeland

WelEdele Heeren

un Hoog Ed: verhoogd:

„—

„—

:

Den 19 deezer Maand hebben wij d’Eer gehad

India aangeland

uw Hoog Edelheedens per 'S Konings Bark

Eum: Hoog Edelh hoogd:

gevoert bij Iuragan Saliman onze Eer„

„biedigen ceezen Induplo verzellende geleij

letteren