closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

105

Generaele lijst der geaulificeerdens en verdere

actueele bediendens dewelke, dato deeze

ten deeden Comptoire present bescheijden zijn

met bekendstelling van ’t Jaar hunner beve„

deringot de qualileiter en t Jaarbunger afso„

lute aanstelling tol de ampien die Zijtanstekleeden

er zoonen in ’t geheelt weeten.

DE Heer Pieter Walberck 1: Cuilenburg

Voagals onderkoopmen 1704 koopman en Eerste

Resident

Hendrik van van Schuler, Uijtregt

700„ Matiroos

1

A:o 1784 op der koopman J

en tweede Rekisent

Jndra aangeland

93.

m Hoog Edel verhoogd

_:o

Schuijl gehouden sig om d Noord van banka

1 5

hebben vertoond, en naar gedaene Landing op

—:

6.

„der aangeland

Clabat en Marawang, van daar ruijm 3000.

un Hoog Ed= verhoogd

picols thin, 'L geen bereeds in vaartuijgen

5

——

ter vervoer naar herwaards geladen was,

_: _ _o

_

hebben geroott.

Jrhaorgt

: Gechaogt

welke vijandelijke invasien, dan ook zo wel

verhoogt

1

—:

ndia aan geland

van eene finaele Stilstant, in de muijnwer

n Hoog Edelh verhoogd

ken, als in den vervoer naar Herwaards ge

geral aangeland

uw Hoog Edelhverhoogd

voegd zijn, en ous oorzaak, dat de ver„

Aondra aangeland

„zending naar batavia tot heeden

un Hoog Ed: verhoogd:

heeft moeten stilstaan, dan dewijl Die

„—

Zeer overs t hans alle door 'S konings vloot,

India aangeland

die kort daar naar weederom is uijtgeloe

uw Hoog Edelhfhoogd:

pen, zijn verjaagt, en bereeds eenige vaar„

tuijge met thin zijn binnen geloopen,

hoopen