closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

„rens, H. I: Wiederhold, C. G. Baumgarten, en G: Pungel

/:in margine:/ Malacca in het Casteel den 2. Iuni 1787.

Aan Zijn Edelheid

Den Hoog Edelen Groot Agtbaaren Heer

Mr: Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren Raaden van Nederlands Indie

Hoog Edele Groot Agtbaare wijdgebiedende Heer

en

Wel Edele Gestrenge Heeren

§ 55 De schepen Rotterdams Welvaaren en Spaarenijp

van Bengale en Souratte naar Batavia gedepecheerd, zijn op

den 22. en 28. Iuni laastleden hier aangekoomen

§ 56. Bij de Resolutie van den scheepsraad sub datis

25 en 29. Mai, mitsgaders 1. Iuni, door de Capiteins Weitzel

en Hems aan den ondergetekenden Gouverneur vertoond, en

waar van wij copien nevens deezen tot uwer Hoog Edelheden

speculatie overzenden, zal uwer Hoog-Edelheden blijken,

dat zij door gestaadige stijve winden uit het Zuidwesten en

sterk om de Noordoost loopende stroomen beneden de noorden

„lijksten uithoek van Sumatra vervallen Zynde, nadien het

eerste schip nog maar voor eene en het andere voor twee ma„

„den rantzoenen en water aan boord hadt, men het beslut

genomen heeft om herwaarts te stevenen Wij hebben die„

halven