closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den laast genoemden: bodem is gedisponeerd bij onze Resolutie van den

:14: December

§ 3. Ten Zelfden dage ook ingekomen zijnde de Bevinding der

provisien en andere behoeften met het schip de Castor, de bark

de Waaker, en de Sloep de Goede Trouw, voor 's lands Schepen

de Amphitrite, de Beschermer en Hoorn aangebragt, en,

voor zoo verre zij dezelve niet noodig hadden, hier van aan

de wal uitgeleverd, hebben wij, om alle verwarringen daar om„

„trent voor te komen, besloten het een en ander, volgens de

daar van ontvangen Notitie, bij de Negotie-boeken deezes Gou„

„vernements te laaten inneemen en dies bedraagen in gelde,

gelijk ook zonder geldsom de meerder uitgeleverde goederen, der

hoofdplaatze ten goede, dog daarentegen ten laste te doen brengen

wat te min verantwoord was, mitsgaders de dispositie over dee„

„ze meer= en minderheeden aan uwe Hoog-Edelheden eerbie„

„digst over te laaten, dewijl naar luid van Hoogstder zelver

geëerden brief van den 24. September order gesteld was om voor

het scheepje de Hoop en de kotter de Patriot ook eenige be„

„noodigdheeden af te zenden, die behalven 28.—. vadems brand„

„hout:) op de gemelde Notitie niet bekend-gesteld stonden en

dit voor de oorzaak gehouden wierdt: van de bevonden min„

„derheden op de laadingen der drie eerstgemelde kielen.—

§4: Bij de voorschreven Bevinding, die geinsereerd is ter

onzer Resolutie van den 14. December, zal Uwer Hoog-Edel„

„heden blijken, dat de arrak in 8.—. van de aan de wal ont„

vangen 13.—. leggers, schoon brak van Smaak egter drinkbaar

geoordeeld is. Maar, vermits de gene, waar aan zij verstrekt

wierdt, dezelve weigerden te accepteeren, onder verklaaring dat

zoo niet alle immers een groot deel van hun, welke daar van

dronken, ziek zouden worden, hebben wij na dat die arrak bij

nader examen ten overstaan van twee Leden onzer Vergadering

„ge gedaan ook afgekeurd was, de gemelde agt leggers in zed

laaten