closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

§ 13. Desgelijks zijn wij genoodzaakt naar derwaarts te

laaten wederkeeren den oniangs van daar aangekomen Luite„

„nant militair Matthias Biederman, dewijl hij vlaagen van

krankzinnigheid onderhevig en dus buiten staat is om zijnen

dienst te presteeren.

§: 14. Behalven deeze twee persoonen vertrekken nog met

het schip de Ystroom naar Batavia de onlangs met het scheep

„se de Hoop van Puntiana gearriveerden Soldaaten Ian de With,

Johannes Schultsz, en Simon Willem Friedriech, de Corporaal

Hendrik Koeting, die hier in het Garnisoen geen goed wil

doen, en de Scheepstimmerman Johan Godsried Adolf

Dykman, die door eene ongelukkige blessure in zijne regter

knie onbekwaam is geworden om zijn metier verder naar be„

„hooren te exerceeren.-

§ Ook hebben wij transport met het meergemelde schip

de Ystroom naar Batavia geaccordeert aan Chatarina Cor„

„nelia Abesten, huisvrouw van den Koopman David Ruhde,

en Hendrina Elizabeth Meijer, dogtertje van den Equipage

„meester alhier

Nij hebben voor het overige de eere van met alle ond„

„zagen hoogagting te blijven /onderstond Hoog-Edele Groo

Agtbaare Wijdgebiedende Heer en Wel Edele Gestrenge Ha„

„ren /Lager/ Uwer Hoog-Edelheden Zier gehoor zaanee en„

trouwschuldige Dienaaren /getekend/ P. G. de Bruijn,

A. Couperus, I: A. Hensel, F. Thierens, H. I. Wiederhold

/in margine/ Malacca

C:G. Baumgarten en

in het Casteel den 18. Ianuari 1788.—

Aan zijn Edelheid

Den Hoog -Edelen Groot Agtbaaren Heer

Novs