closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

Mr Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal,

benevens

'e Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Indie

Hoog Edele Groot Agtbaare

Wijdgebiedende Heer

en

Wel Edele Gestrenge Heeren

§ 16. Door den Capitein en Capitein Luitenant ter zee

Dirk Roem en Albert Anthonijs, mitsgaders Baas der Scheeps„

„timmerlieden Iacob Schol, bij een ter onzer Sessie van den

17. Ianuari laastleden ingeleverd Berigt te kennen gegeven

zijnde, bij examinatie van de galei de Concordia te hebben

bevonden dat derzelver huid gelijk met het water en op ver„

scheiden plaatzen in het geheel van de worm doorknaagt, en

dit vaartuig niet te herstellen was, zonder eene nieuwe huid daar

om te leggen, dog zulks wegens de schaarsheid der daar toe

noodige houtwerken veele moeite en kosten zoude veroorzaaken,

en zij derhalven oordeelden best te zijn, dat hetzelve zoo veel

mogelijk hier gerepareerd, van goede pompen voorzien, en

naar Batavia gezonden wierdt, om daar beter koop ver„

„timmerd te worden, hebben wij de gepropeneerde reparatie

en voorziening laaten gevolg hebben, en zenden de gemelde

galei

P=

74

rig

n