closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 320

8319

25

„len wij derhalven met betrekking tot het„

„zelve maar eenige weinige aanmerkingen

kunnen maaken zoo ver tot delve ons bij

voormelde uwe adviesen aanleiding gegeven

is

Verscheide egter van de zaaken in gemel„

„de uwe adriesen vervat bij een daar omtrent„

te doen naauwkeurig onderzoek uit de brie„

„ren, tusschen uwE en de Ministers gewis„

„seld, het vereischte ligt moetende erlangen,

hebben wij dan ook over dezelve met die

klaarheid niet kunnen oordeelen, als voor

deeze onze beantwoording wierdt vereischt

hetgene dus nader doet zien de noodza„

„kelijkheid, dat op de afzending der brieven

alle mogelijke agt gegeven wordt hoe zeer

wij egter gaarne bekennen willen dat in het

voor handen zijnde geval het niet ontvan„

„gen der voorgemelde brieven waarschijne

„lijk buiten iemands schuld of toedoen

is veroorzaakt

Een voorbeeld van de onmogelijkheid.

om enkeld uit uwe adviesen over de In„

„dische„

„landsche zaaken wel te kunnen oordee„

„len, ontmoeten wij al aanstonds bij het

verslag, hetgene UwE ons hebben gedaan

wegens de bezwaaren, door den Capitein

Abo als beVelhebber over de Expeditie te„

„gen Riouw ingebragt ten laste van den

Capitein Winterheine commandeerende

het schip ’t Hof ter Linden met den

aankleeren en de gevolgen van dien.

uwe

an

10n

n

74

rig

ie

12