closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 326

is

men reeds, dat die bepaaling gemaakt„

ten einde alle die genen welke op eenige

schepen van de Compagnie vaaren deste

beter zorge zoude mogen dragen, om de„

„zelve voor brand, alle Zennooden, en an„

„dere zwarigheden te helpen bewaaren, en

uit deeze woorden, slegts met de geringste op„

„merkzaamheid gelezen blijkt teffens dat

men vooral en in de eerste plaats, heeft

willen verhoeden alle zoodanige onagtzaam

„heden welke tot brand, zee- nooden,

en andere zwarigheden oorzaak kunnen

geeven, En vermits het springen van een

schip wel de Gelijk het uitwerkzel van

eene zoodanige onagtzaamheid kan zijn

zoo volgt hier uit dat dit geval in het

voor zeide articul mede gerekend moet wor„

den te zijn begrepen, het geen dan ook

doet zien het verkeerde van het begrip,

waar in uwE Schynen te zijn geweest, al

of als in deezen tusschen de gevallen van

brand en Zeenood, en dat van het sprin„

„gen van een schip, onderscheid zouder

moeten worden gemaakt om dat men in

„twee

de eerste twee hulp kan toebrengen maas

niet in het laaste.

Hadden UwE derzelver besluit daar op

gevestigd dat voornoemde Capitain bend„

„vens de voorzeide Zes en dertig Zeeraaren„

„den, zig ten tijde van het voorzeide onde

„luk niet hadden gevonden aan boordr

het schip, en mits dien niet gereekendie

den worden op dien tijd iets het allermed

„ste te hebben kunnen toebrengen tot voor„

komingd