closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§329.

§330.

§ 331.

hebben geoordeeld te behooren.—

Niet minder beklaagelijk dan het roo

„rige is het ongeluk van het scheepje Ma„

„laccas Welvaaren, als zijnde in de Riouw„

„sche Expeditie met bijna twee honderd zie„

„len, en daar onder den Eersten Gecommit„

„teerde tot dezelve Expeditie den Opperkoop„

„man en secunde Lemker mede in de

lugt gevlogen, zulks dat daar van niet

meer dan twee Europeeschen en zeven

inlanders zijn behouden.

Hier door, alsmede door de daar opge„

„volgde retraite der gantsche vloot, en naar

het schijnt door een vroegere retraite

van de schepen de Dolphijn en ’t Hot

ter Linden, de Expeditie; Compagnies

en

„tegen

wegen, de Riouwers gedaan, en een, an„

„dermaal zeer nadeelig zijnde uitgeval„

„len, hebben uwE de Ministers met re„

„den gelast een zeer scherp onderzoek te doen

na de omstandigheden, welke zig in dee„

„zen hebben toegedragen, om vervolgens

na te gaan aan welke oorzaaken deeze

zo

ongelukkige uitslag toe te schrijven zij.

Het gevolg hier van afwagtende, komt ons

inmiddels allezins gegrond voor uwe aan„

„merking over het roekelooze van het voor„

„meld scheepje te plaatzen regt over de

Sterkste vijandelijke batterij van Poeloe

Pinang, mitsgaders het plaatzen van

twee honderd koppen op een zoo klein schop„

„se, en het bergen in hetzelve van eene w

„nigte ammunitie

Niets minder agter wij met uwE weeden

dat 3

d=