closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 332.

§ 333.

317

dat niet alleen geen der Hoofdofficieren

nevens den voor zeiden Eerste Gecommitteer„

„de, zig op het scheepje bevonden heeft maa„

ook dat daar er twee Militaire Officieren

tot het commandeeren der troupes waren

bestemd geweest, des niet te min de scri„

„ba de Stoppelaar de Landing en aan„

„val bestuurd heeft.

Dan ook het gedrag van die Officieren

tot een byzonder voorwerp van onderzoek

gemaakt zijnde moeten wij voorts nog

ons genoegen betuigen, dat uwE aan

de Ministers bepaaldelijk hebben aan„

„geweezen de poincten, die zij bij het on„

„derzoek der gansche toedragt van Zaa„

„ken hadden in het oogte houden, het„

„geen zeker hun des te beter in staat

zal hebben gesteld om aan uw oogmerk„

te voldoen.

Van een veel beter gevolg zijn geweest de on„

derneemingen van 's lands Esquader met Con„

„pagnies magt vereenigd onder Commando

van den Heer Capitein Commandeur van

Braam, aan wiens goed beleid en wel uit„

„gevoerde Schikkingen de Maatschappij te

danken heeft, dat dezelve in het bezit

van het Rijk van Salangoor mitsgaders in

dato van Riouw gesteld is

De Tractaaten, door gemelden Capitain

Commandeur geslooten en de maatregelen

door hem genoomen om aan de Maatschapen

1e

„pij die bezittingen te verzekeren, zijn on„

voorgekomen naar de omstandigheden

van tijden en zaaken zeer wel ingerigt te

weezen.

En