closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53

§58. De ondergeteekende Gouverneur verzoekt van uwe Hoog-

Edelheden eene gunstige verschooning der permissie, door hem

aan eenige inlandsche handelaars gegeven, die in het jaar 1785

naar Palembang voeren, om daar of op Banca tin in te koopen

zoo zij het krijgen konden; en herwaarts te brengen ter leverancu

aan de Compagnie, dewijl hij vertrouwde dat uwe Hoog-Edel„

„heden hem, op zijn toen gedaan voorstel dientwegen bij zijne

overgezonden Consideratien, niet zoude weigeren de inhande„

„ling verkooping voor de Compagnie van zulk gesloken tin als

jaarlijks op Frangano, Succadana, en elders in vrij groote quan„

„titeiten gebragt en verkogt wierdt, zonder dat de Compag„

„nie 'er iets van hadt, en zijne intentie geweest was om zig

met dien handel niet meer te bemoeijen, zoo dra zijn gemeld

voorstel wierdt van de hand gewezen; gelijk hij sedert ook

aan niemand toegestaan heeft van het Bancasche tin hier

ietsaan te brengen, ten zij uit hoofde van eenige contrac„

„tatie wegens de Compagnie met den Koning van Palembang

Dienaaren

Bij de Instructie voor den Resident van Riouw Run„

359.

„de sub dato 24 December 1787, hem medegegeven toen hij ander„

„maal in die qualiteit derwaarts gezonden wierdt, zal uwer

Hoog-Edelheden gebbleken weezen, dat wij den Vaandrig Wol„

„terus, Amelong tot Luitenant en Hoofd van de Militie gin

„der hebben benoemd. En, dewijl zulks geschied is op sun„

„dament van uwer Hoog-Edelheden qualificatie bi geëerden

brief van den 27. April 1787.599, verzoeken wij uwer Hoog

Edelheden hem als zoodanig te willen bevestigen met de daar

toe staande gage, onder gunstige bevordering teffens tot

Vaandrig van den reeds bij onze Resolutie van den 15 Au„

gustus 1786. daar toe provisioneel aangestelden, en op Ri„

ouw