closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„ouw (werwaarts hij nu weder gezonden is:/ geplaatsten, maar

wegens de verlaating van dat conquest in het volgende jaar

nog niet voorgedragenen commandeerenden Sergeant George

Ludewig Smith. Wij kunnen van beiden getuigen, dat het

honnette en Wakkere Officieren zijn.

§60. Wat het hier en op de onderhoorige plaatzen aanwee„

„zend grooter getal van Comps. Dienaaren aangaat, dan bij

de Memorie van Menage bepaald is, wij wenschen van harte

dat het ons mogelijk ware 'er eene aanmerkelijke reductie in

te maaken, gelijk uwe Hoog-Edelheden ons recommandeeren

dog, daar de omstandigheden, in dewelke wij ons nu bevinden

zeer veel verschillen van die ten tijde der uitstellinge van

de Memorie van Menage exsisteerden, en wij niet alleen

meerder Militairen en Artilleristen tot defensie zoo van

Riouw als van deeze plaatzen, moeten aanhouden mitsga„

„ders zelfs om de augmentatie daar van verzoek gedaan

vermeenen wij, onder correctie, dat het tegen het weezen„

„lijk belang van de Compagnie zoude Strijden, immers voor

als nog, in het getal van de Zeevaarenden, Militairen

en Artilleristen even zoo wel eene reductie te betragten,

als wij die met opzigt tot de andere Classen zoo mogelijk

in agt neemen.

§61 De Dienaaren die in de hun opgedragen ampten gecon„

firmeerd of anderzins begunstigd zijn, betuigen daar voor kun„

„ne waare dankbaarheid; gelijk wij mede doen voor de goed„

„keuring van de temporeele separatie der bedieningen van

Ontvanger der Domeinen en Licentmeester, en het op onzen

voordragt aan den P„l Onderkoopman Hendrik Iulius

Wiederhold geaccordeerde genot der helfte van het middel

van bestaan, dat beide die bedieningen gehegt is. En de„

„wijl hij daar door voor niet meer dan rds. 7 of 800.–. boven

hetgene