closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4.

3.

63

zorgen, dat de door hun genomen vaartuigen met tin, t zij

te Palembang of hier worden wedergegeven, ter voorko„

„minge van de onaangenaamheden, die daar uit anders on„

„vermijdelijk zullen voortspruiten

Ondertusschen zend ik ten teken van mijn zuiver

hart aan mijnen Vrrend.

ellen vood fluweel, en

ps. fijne Chitzen

Thamat.

Geschreven in de Fortresse Malacca den 23. Mei 1787.

Aan den Koning van Slangenoor

Inleeding naar Geuwvorte

Ik heb mijnes Vrrends brief, met zijnen Miktamar„

„tu mij toegezonden, wel ontvangen, en het ten, door hem

aangebragt, tegen den gestipuleerden prijs betaald.

schoon het betuigd onvermogen van mijnen Vriend om de

Lininzamelaars behulpzaam te zijn of hun te ondersteunen

hunne verklaaring dat zij zonder zoodanige hulpe dat mi„

„neraal onmogelijk verder kunnen vergaderen, en hunne

uitwijking van Slangenoor wegens hunne armoede niear

Rombouw en Pahan mij zeer leet zijn, ik kan egter, om

redenen bij mijnen voorigen brief aan mijnen Vrieno

gemeld, mijnen Vriend met geen geld gerieven, hoe zeer ik

anders genegen ben, om mijnen Vriend, zoo lange hij het

met de Compagnie gesloten Contract stipt onderhoudt en

opregte blijken van trouwe en verkleefdheid aan de

Cmpagnie geeft, te gemoed te komen.

De