closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan Radja Machomet Ali

te Siac

Inleiding naan gewoonte.

De Eenste Redident of Slambang Pieteen Mart

heeft mij bekend gemaakt, dat onder het overoevel van

eenen said Ali, en drie of vier andere Prinsjes, eene

„nigte van binnen Siac uitgeruste voofvaartuigen om

het ciland thinca zwerven, die bereeds drie of vier„

„tuigen, met tin geladen, overmeesterd hebben, en dat

door dit hun ten hoogsten strafwaardig bedrijt Com„

tinhandel grootelijks hinderen.

Ik moet, als met zekerheid onderrigt zijnde, dat m

„nes Vriends zoon Said Ali nu eenigen tijd geleden,

verscheiden vaartuigen van Siac vertrokken is, en

om de zuid met eenige andere bevoorens naam den

„waarts gestevende of hem gevolgde Zedschuimers

„eenigd heeft, over zulks vaststellen dat hij die Pa

Ali is, van welken de Resident van Palembang i

geschreven heeft, en verzoek derhalven mijnen

welmeenend, dog teffens op het ernstigste, om zijnen

„melden zoon Said Ali benevens de anderre Siacda

Prinsen, met de onder hun bevel staande of bij

hebbende vaartuigen ten eersten te rug te ontbied

en, nameer zij onarling zijn omtaantet ovdita

van mynen Vriend te voldoen, divect zulk me„

„len in het werk te tellen, die in staat kunnen w

„zen om hun daar toe te verpligten, mitsgaders ook

Zorgen