closeTerug naar inventaris

Transcriptie

64

herwaarts komende vaartuigen die van de verlaating van Riouw en de

Sloet de Iohanna, mitsgaders van de onverligheid van het vaarwa„

„ter, onkundig mogten weezen.

Terwijl wij voor het overige nagroete blijven /onderstond/

Eerzaame, Vroome, Discreete, /lager/ kwEd. dienstwillige Vriend en

Dienaaren /:getekend/ P: G. de Bruijn, A: Couferus, P: A: Hensel

F Thierens, H: I: Wiederhoed, C: G. Baumgarten, en G. Ringel

/in margine:/ Malacca in het Casteel den 28. November 17857

Aan den koning van Qucda

In leiding naar Gewoonte

Ik het mijnes Vriends brief, benevens het geschenk van een

slaaven en eene hoopang vijfdt, met aangepaaadnhhier ontwrerrpeh deen sanden

van mijnes Vriends zendelingen Tekanda en Lebaijha

Deeze persoonen die nu weder naar huis keeren, hebben de voij

„heid gehad. om de medegebragte goederen naar hun welgevallen te

verkoopen en anderen in te handelen, dewijl het my altoos tot ver„

„maak strekt aan de hier komende onderdaanen mijnes vriende

alle mogelijke behulfe zaamheid te bewijzen.

De rijst is hier nu of een goeden prijs, dat mijn vriend dezelve

met voordeel zal kunnen herwaarts zenden, al bestondt de quam

„titeit in een of twee honderd Koijangs.

Belangende mijnes Vriends verzoek met betrekking tot de

nalaatenschap van wijlen den Nagoda Pakier gedraag ik mij aan

de in formatien, die de oud Capitein van de Burgerije Adraham de

wind of mijn bevel aan mijnen vriend geeft bij eenen daar toe

ingerigten brief

Ondertusschen zondik aan mijners vriend ten blijke mijnen

goedhartigheid

Een gouden ving, met diamanten bezet,

Prrtec