closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met goud doorweven kleedjas.

Twee

ponden nagelen, en

Vier

Twee nooten.

Thamat:

Geschreven in de Fortresse Malacca den 29. November 1787.

Bengste

Aan den Edelen Heer Mr: Irac Titzingh

Directeur van wegen de Generale

Needenhandsehe Goctindissmo Combrijnen

benevens

den Raad

Houglij

Edele, Eerentfeste, Manhafte, Wijze, Voorzienige, zeer Discra

Op den 2. November laastleden zijn hier van Batavia gearri„

„veerd het schip de Castor en de Rroep de Goede Trouw, beiden naar uwEde„

„lens Directie gedestineerd Wij hebben die kielen ten Boedigsten doen

ontlossen van hetgene daar in voor drie van de hier Zijnde 's Lands

schepen geladen was, en laatenze nu, ter voldoeninge aan de geëerde

order der Edele Hooge Indische Regeering, naar derwaarts reis vor„

weren, uwEdelens verzoekende om met de deezen bijgevoegde Fac„

„tuur van Aanrekening groot ƒ 1264.15:—. a usu te willen

laaten handelen.

Terwijl wij, na minzaame groetenisse de eere hebben van

met agting te blijven, /onderstond/ Edele, Eeren Efeste, Manhafte

Wijze, voorzienige Heer Discreete /lager/ Uw Edelen Zeer dienst

„willige Vriend en Dienarren /getekend/ P. G. de Bruijn, A. Couse„

„rus, I: A. Hensel, F: Kierens, H. FWiederhold, C: G. Baumgasten,

en Ge Pangel. /in margine:/ Malacca in het Casteel den 15 Decem„

„ber 1787.

Accordeert:

Nagezien

door

af

IV„n Gaard

J Van Vank

E: G. Kack