closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2.

1.

2:

gerieven met een honderd koijangs rijst, zullende na dies ontvangst zeer gaa

betaalen 120.–. p. reaalen de Coijang.

De Nagodas Jtan en Koeroes gelieve mijn Vriend, na dat zij hunne Commis

zullen hebben volbragt, zoo spoedig mogelijk weder naar huis te zenden.

Ten teken des levens bied ik mijn vriend tot geschenk aan.

bekijes pooze keledje„

pakje zijde stoffen,

p„s Elifants tanden.

verzoekende het een en ander met een genegen hart te willen, accepteeren

Thamat

Geschreven op den 5„e dag van de maand Hadjie in het jaar 1201. zij

den 18. September 1787.

Getranslateerd volgens opgaave van rodja Mahomet /onderstond/

Malacca in het Casteel den 29. October 1787. /lager/ door mij /getekend/

J. van Iaak E. G. Klerk

Translaat Maleitsche Missive

geschreven door den Koning van Transp

„no Sulthan Mansoer Riaijat Cha,

benoe Sulthan Saijnoel Abidien,

aan den Wel- Edelen Gestrengen Heer

Pieter genodan de Strain, gouvernarr

en Directeur der Stad en Fortresse

Malacca met dies Ressort.

Ontvangen den 29. October 1787.

Na gewoone inlijding

Ik geef mijn Vriend mits deezen kennis dat ik ontvangen heb des„

zelfs brief en daar uit beoogd dat mijn vriend voor niet meer dan

vijf spaansche reaalen de pikol peper kan accepteeren, ik ten overhau

van harten bedroefd wijl den Heer Gouverneur Generaal eertijds

Opperkoopman en Secunde van Malacca herwaarts gecommitteerd heeft

om