closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

om meer dan een duizend picols van dien kool oftekoopen, ook heeft den Heer

Gouverneur Dekker een duizend pikols voor de Comp„e van mij ingekogt

welke beide partijen voor tien Aaansche reaalen overgelaaten heb, zijnde

den ontvanger van deeze laatste quantiteit geweest den Armenier Tat„

„toes. Bij gelegenheid dat ik den Orangkaija Lela Pahalauwan naar

Batavia zond, heb ik den Heer Gouverneur Generaal laaten verzoeken

mij tien spaansche reaalen voor ieder picol te doen tellen, hetwelk zijn Edel„

„heid volkomen toegestemd heeft. Aans de Engelschen, Zortugeeschen en

andere naties verkoop ik de pikol voor veertien en een half spaansche vraa„

„len, behalven de Comp„e Kan niemand de pikol peper van mij voor tien

Aaansche reaalen krijgen, dus verzoek ik mijnen vriend mij te excusee„

„ren, onder verzekering dat ik niet in staat ben dien korl voor min„

„der dan tien spaansche reaalen te kunnen leveren.

zoo het mogelijk is verzoek ik mijn vrierd een met rijst belaa„

„den vaartuig herwaarts te willen zenden, en op hetzelve als opzigten

van dat voedsel te plaatzen den Nagoda Jam

Indien gemelde Nagoda iets mogte benoodigen verzoek ik mijn

Vriend hem te willen assisteeren.

Tramat

Aedus getranslateerd volgens opgaave van rodja Mahomet

/onderstond/ Malacca in het Casteel den 29. October 1787. /lager:/

door mij /getekend/ I. van Haak E. G. Klerk.

Accordeert

AVan Srak

E: G: klek