closeTerug naar inventaris

Transcriptie

447

Aan den koopman David Ruhde

Resident

Riouw

Eerzaame Discreete

De pantjallang Banca, die naar Riouw vertrekt neemt de rant„

Zoenen van twee maanden mede voor de kotter de Patriol, blijkens

het deezen ingesloten Cognoscement, en wij gelasten uwE den

Wel Edelen Gestrengen Heer Wierts Commandant van 'S Lands en

Comps. zeemagt ginder te verzoeken dat zijn Ed. een van de

beide kotters of de bark de Standvastigheid zoo als zyn Ed. dat

zal goedvinden omtrent de witte klip onder het eiland Bintang

gelieve uit te zetten ter inwagtinge en escorteeringe van de

Chinasche Jonk die naar herwaarts mogte weezen gedestineerd

dewijl zij anders gevaar zoude loopen van door het roofgespuis

van Radja Tommegong geattequeerd en geplondert te worden

Wij blijven voor het overige na groete /onderstond/ uwE Goede

Vrienden /:getekend:/ P. G de Bruijn, A. Couperus, IA Hensel,

F Thierens, H. I. Wiederhold, C. G. Baumgarten en G. Pungel.

/in margine/ Malacca in het Casteel den 11. Ianuari 1788.

daar onder / P. S. Ten verzoeke van den Wel Edelen Gestrengen

Heer Capitein Commandeur van 's Lands Esquader worden met

de pantjallang Banca naar Riouw gezonden zeven van de in

Comp:s

1og.

„gen

et

1pr:

pemi

oi„

Vin

14