closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Comp„s Hospitaal agtergebleven manschappen van 's Landsfie„

„gat Amphitrite welke uwe op dien bodem moet doen overgeven

met de hier bijgevoegde naamlijste van dezelve.

Aan den Wel Edelen Gestrengen Heer

Franciscus Iacobus Wierts

Colonel en Capitein ter Zee commandee„

„rende 's Lands Esquader van oor„

„loge in Indie, mitsgaders

komps zee- en Land„

„magt te

Riouw

DWel Edele Gestrenge Heer

Door de ontslaaping op den 4 deezer van den Wel Edelen

Gestrengen Heer Willem Silvester het commandement over

's lands schepen van oorloge in Indie op uwe Wel Edele Gedr

overgegaan zijnde hebben wij het van onzen pligt geagt

uwer Wel Edele Gestr. daar mede te feliciteeren, en Compi

Bezittingen langs deeze kust in uwer Wel Edele Gestr„

protexte te beveelen, onder hartelijke toewensching dat

alle uwer Wel Edele Gestr. besluiten en onderneeminge

door 's Hemels zegen mogen worden agtervolgd van de

aangenaamste successen

Wij hebben de eers van met het volmaakste respe„

te zijn /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Heer /Lager,

uwer Wel Edele Gestr zeer ootmoedige en gehoorzaat

Dienaaren /:geteekend:/ P. G. de Bruyn A: Couperus, De

Hensel, F. Thierens H. T. Wiederhold, C. G. Baumgs

en G. Pungel, /:in margine:/ Malacca in het Ca

„steel den 8. Februari 1788.

2

Aan