closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Colonel en Capitein ter Zee Commandee„

„rende 's Lands Esquader van oor„

„loge in Indie, mitsgaders

Comps zee- en Landmagt

C te Riouw

Wel Edele Gestrenge Heer

De bark de Waaker hoeker Kutwijk aan Zee en pantja„

„langs Banca en Malaijoe op den 7. en 1. deezer hier gearri„

„veerd en de laaste of de pantjallang Malaijoe aangehouden

zijnde, om naar en van Pera te vaaren, laat ik de andere

drie kielen naar Riouw wederkeeren, belaaden met zoodanig„

goederen als uwE Wel Edele Gestr. zal kunnen zien bij de

de afschriften haarer Cognoscementen die uwer Wel Edele

Gestr. hier nevens worden aangebooden.

Op Batavia en Tava is het zekerlijk al bekend dat men hier

Rijst

gebrek aan heeft. Ik twijffel derhalven niet of bij de kentering

van de Westmouson zal het een of ander particulier vaartuig

van daar met rijst herwaarts vertrekken, hetgene in het midden

of eind van April bij Poeloe Farella Zoude kunnen weezen.

En dewijl het indeen niet wel gearmeerd of door Comps. vaa„

„tuigen geescorteerd eene provi van de Zeerovers zoude worden,

verzoek ik uwer Wel Edele Gestr. vrrendelijk om de kotter

Java of eenig ander groot en weerbaar vaartuig benevens ee„

„ne der pantjallangs door het Zuider capaal van Riouw

naar Poeloe Farella te expedieeren ter beveiliginge der

van Batavia Tava Cheribon aankomende particuliere

vaartuigen tot den laasten Iuli 1788. en den Gezaghebberen.

eene Instructie ter handen te stellen die naar het deezen

bij gevoegd model of naar uwer Wel Edele Gestr. eigen

goedvinden is ingerigt, mitsgaders aan dezelven door den

Resident