closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

Resident Ruhde niet alleen te laaten verstrekken de benoo„

„digde Rantzoenen voor twee maanden dewijl alle Comps. vaar„

„tuigen nu rantzoenen hebben tot den laasten Iuni maar ook

verdeelen de medicamenten en lywaaten welke ten dien einde

met de Waaker worden afgezonden, ten zij wigtige redenen

uwe Wel Edele Gestr. beweegen mogten om de tot kruissers ver„

„koren vaartuigen herwaarts te zenden hoewel het eerste

mij aangesaamer en de kruissers in dien gevalle ook vroeger

op de bestemde standplaats zoude weezen.

Ik had wel twee van de voorschreven drie vaartuigen

direct van hier naar Poeloe Farella kunnen depecheeren

14.

dog niet weetende welke uwer Wel Edele Gestr: te Riouw van

den meesten dienst zijn heb ik liever de keuze van de kruis„

„m

„sers aan uwe Wel Edele Gestr. willen laaten, dan iets doen,

hetwelk uwer Wel Edele Gestr. kon mishaagen.

Ik heb de eere van met alle deferencie te blijven /onderstond)

Wel Edele Gestrenge Heer /Lager uwer Wel Edele Gestr. Zeer„

Ootmoedigen en Gehoorzaamen Dienaar /geteekend/ P. G. de Buijn

/in margine/ Malacca in het Casteel den 22. Maart 1788.

Aan den Koopman David Ruhde

Resident

Riouw

erzaame Discreete

e brieven die wij successivelijk van uwE ontvangen heb„

„ben zijn gedateerd den 6. en 28. Februari laastleden. Wij

zullen dezelven nu beantwoorden voor zoo verre wij het

niet bij den onzen van den 3. dier maand gedaan hebben,

dog de pointen van communicatie daar niets op te remar„

„queeren valt onaangeroerd laaten.

32

n

s0.

„gen

11

in

Rm„

den

12

da