closeTerug naar inventaris

Transcriptie

128

men bezig was met palissaden te kappen, mitsgaders dat men

eerstdrags zoude aanvangen een pak en kruithuis op te reg„

„ten.

§.5. Bij gelegenheid moet uwE herwaarts zenden hebca„

„non van 6.–. lb dat volgens het vervolg van § 13. in uwE brief

van den 6. Februari door het breeken van beide de tappen onbekwaam

geworden en waar voor uwE een ander toegeschikt is.

V: 6. Om de daar van gegeven reden nemen wij genoegen met

het uitstel der verhuizinge van de Chineesche naar Tanjong Pi„

mang

§. 7. De toedamming van Soengi Tangen Soengs Riouw

dient voor het vertrek van 's Lands schepen voltooid of ten

minsten gereguleerd en onder handen genomen te worden

om uwE voor den vijandelijken indrang door dezelve sprui„

„ten te beveiligen.-

§. 8. Wij hebben van de barken de Eensgezindheid en de

Standvastigheid geligt en aangehouden de negentien Sipais

die daar op geplaatst waren en niet behoorden tot het Gar„

„nisoen van Riouw

§ 9. Boven de 40. lb rijst die ieder van de Sipais maan„

„delijks van de Compagnie geniet dog waar mede zij niet kun„

„nen toekomen moet uwE hun nog zoo veel van dat graan als

tot

zij hun roedzel nodig hebben voor betaaling beschikken ge„

„rekend tot den prijs van 100. rds. voor de koyang van 5000 ld.

§ 10. De rantzoenen door den Gezaghebber van de Stand„

„vastigheid verschoten aan de met dien bodem naar Riouw

gezonden Militairen zijn hier zoo wel aan hem geresti„

„tueerd als aan de Gezaghebbers van de bark de Waaker, den

hoeker katwijk aan Zee en de pantjallang Banca de vic„

„tualien die zij op order van den Heer Wierts aan de Sche„

„pen Huisduine en de Ionge Orangeboom, mitsgaders de

pantjallang de Tonijn hebben overgedaan blijkens de hier

„nevens

van overgaande Notitie en Uw E moet derhalven de laast„

„gemelde

t

n

iag.

„gen

het

Jim

2„

in

n

en

ba